مشتریان

IPMI   OIEC   پترو کاران شفق کیش (سپانیر)   ...

مدیریت

رئیس هیات مدیره محمد خادمی موغاری نائب ...

مأموریت و دورنمای شرکت

مأموریت ما سازمانی هستیم که با تولید و ...

رزومه شرکت

شرکت پارس پنگان وابسته به شرکت صنایع ...